معرفي آلیاژ مس-کروم-زیرکنیم

مس و آلیاژهای آن به دلیل ویژگیهایی چون هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، مقاومت خستگی و خوردگی مناسب، استحکام خوب و سادگی تولید، به طور گسترده به کار میروند. آلیاژ مس-کروم-زیرکنیم یکی از آلیاژهای مس است که به علت استحکام و هدایت حرارتی بالا کاربردهای مختلفیدارد.

از میان این کاربردها میتوان به الکترودهای جوشکاری و قرقره جوش، قالبهای ریخته گری دائمی و صفحات خنک کننده، قطعات متشکله یاتاقان های تحت فشار بالای مکانیکی در صنعت الکتریسیته، سینک های حرارتی مورد استفاده در راکتورهای گرماهستهای و... اشاره کرد. هدایت الکتریکی بالای آلیاژهای مس-کروم-زیرکنیم به دلیل حلالیت بسیار کم کروم و زیرکنیم در مس است. استحکام عالی این آلیاژها مربوط به مکانیزمهای استحکام دهی رسوبگذاری و وزیع ذرات است. در اثر حل شدن عناصر آلیاژی در مس استحکام بالا می رود اما افزایش استحکام، موجب کاهش هدایت الکتریکی میشود.

 

کاهش هدایت الکتریکی علاوه بر ناخالصی ها و جاهای خالی عمدتاً ناشی از اتمهای کروم موجود در محلول جامد است. این سهم بالای مقاومت ویژه ایجاد شده به وسیله ی اتمهای کروم را می توان به کاهش قابل توجه فضای بین اتم های کروم در محلول جامد نسبت به مسیر آزاد حرکت الکترون در مس خالص نسبت داد. در حین پیرسازی این اتم ها از محلول خارج شده و فضای بین اتم های کروم زیاد می شود.

 

خواص فیزیکی به دست آمده از از آلیاژهای مس-کروم-زیرکنیم طبق استاندارد DIN 17666 2.1293 در جدول زیر نشان داده شده است. 

image.png

 

نزدیکی زیاد این خواص به خواص فیزیکی مس خالص از حلالیت بسیار کم عناصر آلیاژی کروم و زیرکنیم اضافه شده به مس حکایت دارد.

استانداردهای مورد استفاده برای آلیاژهای مس-کروم-زیرکنیم پرکاربرد در صنایع جوشکاری و الکتریسیته در جدول زیر معرفی شده اند.

image.png

. ترکیب شیمیایی آلیاژ مس-کروم-زیرکنیم مربوط بهاستاندارد  DIN 17666 2.1293 در جدول زیر آمده است. بازههای ذکر شده فقط مربوط به این استاندارد میباشند و با تغییر مقادیر شیمیایی عناصر آلیاژی موجود در آن، استاندارد مذکور اعتباری ندارد.

image.png

 

خواص مکانیکی

image.png

تعداد بازدید : 315