ساختار ريخته گري مس کروم زیرکونیم

 

ساختار ريخته گري آلياژ مس کروم زیرکونیم در تصاویر زیر مورد بررسی قرار گرفته است این بررسی که با میکروسکوپ الکترونی SEM بدست آمده است با استفاده از آزمون EDS بررسی ترکیب و با استفاده از XRD مورد بررسی درصد حجمی فازی قرار گرفته است سه منطقه مشخص در ساختار اين آلياژ قابل مشاهده هستند، دندريتهاي كروم، دندريت هاي مس و محلولجامد مس زیرکونیومكه بين فضاي دندريتها وجود دارند. كسر حجمي اندازه گيري شده براي هر فاز در جدول زیر آورده شده است

 

فاز مس زیرکونیم ساختار ریزی دارد و کروم مس ساختار دندریتی بزرگتری دارند حدس زده شده است كه پس از مس ابتدا كروم منجمد شده و در

آخر مذاب باقي مانده كه غني از زيركونيوم است، منجمد گرديده است.

آخال در مس

تعداد بازدید : 233