آلیاژهای مستولید آلیاژهای مس با آنالیز و خواص مکانیکی مطابق استاندارد

لاینرهای برنجی

آلومینیوم برنز

منگنز برنز

تا وزن 200 کیلوگرم