مس کروم زیرکونیممس و آلیاژهای آن به دلیل ویژگیهایی چون هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، مقاومت خستگی و خوردگی مناسب، استحکام خوب و سادگی تولید، به طور گسترده به کار میروند. آلیاژ مس-کروم-زیرکنیم یکی از آلیاژهای مس است که به علت استحکام و هدایت حرارتی بالا کاربردهای مختلفی دارد.